Subpagina icoon vereniging FINAL

De Vereeniging

 

Geschiedenis

De Vereeniging is opgericht op 10 april 1912. De vloot bestond in het begin uit drie wherries maar het bestuur had zich voorgenomen om diverse andere vaartuigen aan te schaffen, waaronder zeilboten, wedstrijden uit te schrijven en de belangen van de roei- en zeilsport zoveel mogelijk te behartigen. Een terrein aan de Loosdrechtsedijk werd aangekocht, waarop in korte tijd een clubgebouw werd neergezet. Het jaarverslag vermeldt dat eind 1912 ruim 150 leden zich hadden aangemeld.

 

KWVL Oud

De Vereeniging ontwikkelt zich de volgende jaren zeer voorspoedig, zowel wat ledental, outillage als (wedstrijd)activiteiten betreft. In 1937, wanneer het vijfde lustrum wordt gevierd, wordt door de Commissaris van de Koningin medegedeeld dat het H.M. Koningin Wilhelmina heeft behaagd de Watersport Vereeniging “Loosdrecht” het predikaat “Koninklijk” te verlenen.

In de oorlogsjaren maakt de Vereenging, zoals vele andere clubs, moeilijke tijden door. Op last van de bezetter wordt de KWV ”Loosdrecht” weer gedegradeerd tot de WV “Loosdrecht”. Toch blijkt dat, ondanks belemmeringen van allerlei aard, veel mensen zich juist tot de watersport wenden. Het ledental stijgt van 517 in 1940 tot 808 in 1945.

Na de oorlog worden de zaken op de, inmiddels weer Koninklijke, Vereeniging opnieuw met groot enthousiasme aangepakt, waardoor een nieuwe bloeiperiode ontstaat in de club. Wanneer in 1962 het vijftigjarig bestaan op grootse wijze wordt gevierd, telt de Vereeniging 1252 leden. In datzelfde jaar wordt tevens een tweede, uniek, jubileum herdacht. De heer Alfred Sprenger, die gedurende een halve eeuw de functie van secretaris heeft vervuld, wordt tot ere-voorzitter benoemd.

In 2012 heeft de KWVL haar 100-jarig bestaan mogen vieren. Dit is groots gevierd, met als hoogtepunt de vlootschouw, afgenomen door H.M. Koningin Beatrix vanaf haar Groene Draeck. In de volgende jaren wordt met groot elan door vele leden zorg aan “De Vereeniging” besteed, waardoor deze kon uitgroeien tot wat zij op dit moment is: de grootste watersportvereniging in ons land met 2.400 leden, een prachtig clubgebouw, een grote (en volle) haven en een drukbezette wedstrijdkalender. Wekelijks worden er wedstrijden en trainingsmomenten georganiseerd voor de 12-Voetsjollen, ILCA's, Optimisten, Feva's, Pampussen en de vele roeiteams in de GIGS en Yole de Mers. Ook op de wal vinden er veel activiteiten plaats, alles georganiseerd door enthousiaste en actieve leden. 

Sinds 2023 hebben wij de beschikking over een zeer moderne sportruimte waar leden gebruik van kunnen maken om zo in goede conditie te blijven. Ook zetten leden van "De Vereeniging" zich in om de Loosdrechtse Plassen goed bevaarbaar te houden, de kwaliteit van het water te bewaken en natuur en watersport op een goede manier samen te brengen.

Voor alle geschiedenis en feiten zie ook "Lustrumboek 100 Jaar Vereenigd"

 

Handige info

 
 
Volg ons op Facebook 

De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.